Március 28, 2023 - Gedeon, Johanna névnapja
Kispesti Zöld Ágacska Óvoda
Menü
Óvodai gyermekétkezési díjak változása
2023-03-24
Tisztelt Szülők!

A 2023. március 23-i Képviselő-testületi ülésen elfogadásra került a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (III.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

A rendelet tartalmazza az intézményi gyermekétkezési díjak változását is.

Honlapunkon a DOKUMENTUMOK menüpontban a "TÉRÍTÉSI DÍJAK 2023. április 1. naptól" dokumentumban részletesen megtalálható.

A rendelet 2023. április 01-naptól hatályos.

Ismerkedő délután április 19.
2023-03-24
Tisztelt Szülők!

A beiratkozást megelőzően ismerkedő délutánt szervezünk 2023. április 19-én
15:30-17:00 óra között intézményünkben, melyre szeretettel várjuk a kedves szülőket és gyermekeiket.

Óvodánkkal kapcsolatos részletesebb tájékoztatás pedig a DOKUMENTUMOK menüpontban lévő Hívogatóban
szerepel.


Hirdetmény óvodai beiratkozásról
2023-03-16
Tisztelt Szülők!

A 2023/2024. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja az önkormányzati fenntartású óvodákba
2023. május 2-4. között történik.

Részletes tájékoztató a "DOKUMENTUMOK" menüben található.

Nyári zárás
2023-02-21
Tisztelt Szülők!

A KOSIE BIZOTTSÁG 2023. február 9-én megtartott ülésén, a 25/2023. számú határozat alapján a
Kispesti Zöld Ágacska Óvoda nyári zárása 2023. július 24 - augusztus 18. között lesz!

NYITÁS: 2023. augusztus 21. (hétfő)

Ezen időszak alatt az ügyeletes óvoda: ARANY ÓVODA (1191 Bp., Arany J. u. 15-17.)
Kérjük azokat a szülőket, akik erre az időszakra igénylik az ügyeletet gyermekük részére,
emailen jelezzék a zoldagacska@ovoda.kispest.hu elérhetőségen 2023. március 31-ig.


Együttműködésüket köszönjük!
Hirdetmény ingyenes étkeztetéssel kapcsolatban
2023-01-18
Tisztelt Szülők!

2023. január 1-től a jövedelem alapján történő ingyenesség
havi nettó 200.565 forint/fő alatt vehető igénybe.

Az igényléshez a Nyilatkozat f.) pontjának és a jövedelemmel kapcsolatos táblázat kitöltése szükséges.

CSAK azoknak szükséges a Nyilatkozatot leadni, akik eddig NEM voltak jogosultak ingyenes étkeztetésre a jövedelmük alapján.

A Nyilatkozatot kitöltés és aláírás után emailen is visszaküldhetik, vagy személyesen is leadhatják a gazdasági irodában.

A Hirdetmény és a Nyilatkozat a DOKUMENTUMOK menü pontjában találhatóak.
A tankötelezettség megkezdésének halasztása (ÓVODÁBAN MARADÁS)
2022-12-19
A tankötelezettség megkezdésének halasztása (ÓVODÁBAN MARADÁS)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

Figyelem! A gyermek hatodik életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Ha a gyermek augusztus 31. napjáig a hetedik életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább már nem halasztható, a hétéves gyermeknek szeptember 1. napjával mindenképp meg kell kezdje tankötelezettségének teljesítését.

Ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési igény (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül (január 18. napjáig) szakértői véleményében javasolja, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ilyenkor a szakértői véleményt az óvodában kell bemutatni, az óvoda pedig annak alapján berögzíti az óvodában maradás tényét a köznevelés információs rendszerébe (KIR).

Figyelem! Ha az SNI, illetve a BTMN feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a gyermek további egy nevelési évig történő óvodában maradását támogató előzetes szakértői vélemény kiállítására január 18. napjáig nem kerül sor és amennyiben a szülő szeretné, hogy gyermeke még egy évig óvodai ellátásban részesüljön, akkor a szülőnek kérelmet kell benyújtania a Hivatalhoz a törvényi határidőn belül, vagyis legkésőbb január 18-a éjfélig.

Figyelem! A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat és a szakértői bizottság szakértői véleménye egyaránt kötelező érvényű. Amennyiben a Hivatal helyt ad a szülő kérelmének, illetve, ha a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága a törvényi határidőn belül javasolja az óvodában maradást, a gyermek egy tanévvel később válik tankötelessé. Ez azt jelenti, hogy a gyermek még egy nevelési évig kötelező módon óvodai ellátásban fog részesülni. A szülő nem hagyhatja figyelmen kívül sem a Hivatal határozatát, sem a szakértői bizottság szakértői véleményét, és azzal ellentétes módon nem írathatja gyermekét iskolába.

1. A kérelem benyújtása

a) A benyújtás határideje

A kérelmeket a 2023/2024. tanév vonatkozásában 2023. január 18. napjáig kell benyújtani. (A határidő utolsó napja az Ügyfélkapus benyújtás és a postára adás legkésőbbi dátumát jelöli.) A Kormány által elrendelt igazgatási szünet a kérelmek benyújtását nem befolyásolja; a kéreleműrlap 2023. január 01. és 18. között lesz elérhető. Ebben az időszakban a telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat a lenti elérhetőségeken munkanapokon szintén rendelkezésre áll.

Kérjük, fokozottan figyeljen a határidő betartására!

b) A kérelmező

A tankötelezettség korábbi megkezdése iránti kérelmet a szülő/gyám, vagy szülői kérelem hiányában a gyámhatóság nyújthatja be.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot a szülők közösen gyakorolják, a kérelmet benyújtó szülő nyilatkozik arról, hogy a kérelemben foglaltakkal a másik szülő egyetért.

c) A kérelem benyújtásának módja, kapcsolattartás

A kérelmet ügyfélkapus tárhelyszolgáltatás igénybevételével (ügyfélkapus azonosítást követően kitöltött és beküldött kérelem) vagy postai úton is be lehet nyújtani. Javasoljuk az ügyfélkapus benyújtást, ami a postai benyújtáshoz képest jelentősen lerövidíti az ügyintézés időtartamát.

Az ügyfélkapu segítségével előterjesztett kérelmek esetében az Oktatási Hivatal az eljárásban meghozott döntéseket kizárólag a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére küldi meg, amelyet javaslunk a tartós tárhelyre elmenteni. Az ügyfélkapus tárhelyen a döntés 30 napig kerül tárolásra, a döntések huzamosabb megőrzésére a tartós tárhely alkalmas.
A postai úton benyújtott kérelmeket a következő címre kell beküldeni:

Oktatási Hivatal
Budapest
1982

A postai úton feladott kérelmet javasolt könyvelt postai küldeményként (ajánlott levél) feladni annak érdekében, hogy a levél útját a feladó a Magyar Posta nyomkövető szolgáltatásán keresztük nyomon tudja követni.

Postai kapcsolattartás esetén az Oktatási Hivatal az eljárásban meghozott döntéseket kizárólag postai úton
küldi meg a kérelemben megadott postacímre.

Figyelem! Az e-mailben benyújtott kérelmeket az Oktatási Hivatal nem fogadhatja be. Az e-mailben beküldött dokumentumok alapján a tankötelezettség megkezdésének halasztására irányuló eljárás nem indul meg.

d) A kérelem kitöltése és tartalma

A kérelem kitölthető:

ügyfélkapus azonosítást követően, elektronikus űrlap használatával: a kitöltött elektronikus űrlapot véglegesítés után az Oktatási Hivatal elektronikus felületén kell beküldeni. Az ügyfélkapus azonosítással használható elektronikus űrlap kitöltése és beküldése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót. Felhívjuk a figyelmet, hogy az űrlap a beküldéssel válik érvényessé, az űrlap kitöltése önmagában nem elegendő, azt a véglegesítés után be is kell küldeni a „Kérelem beküldése” gombra kattintva!
papíralapon, elektronikus űrlap használatával: az elektronikusan kitöltött, kinyomtatott és kézzel aláírt űrlapot postai úton meg kell küldeni azt Oktatási Hivatalnak (Oktatási Hivatal, Budapest, 1982). Az elektronikus űrlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót.

A kéreleműrlap és a kitöltési útmutató 2023. január 1-18-ig itt lesz elérhető: https://ohtan.oh.gov.hu/

A kérelmek pontos kitöltése és a gyors ügyintézés érdekében kérjük, hogy használja az elektronikus űrlapot abban az esetben is, ha postai úton kívánja eljuttatni kérelmét a Hivatalhoz. Kérjük, hogy lehetőség szerint válassza az ügyfélkapus benyújtást és az elektronikus ügyintézést, így jelentősen lerövidíti az ügyintézéshez szükséges időt. Ilyen módon a Hivatal és az ügyfél között gyors és biztonságos csatornán keresztül történik a kapcsolattartás.

Arra is van lehetősége a kérelmezőnek, hogy kérelmét szabadon megfogalmazva postai úton terjessze elő (Postacím: Oktatási Hivatal, Budapest, 1982).

Ebben az esetben a kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a gyermek azonosító adatai: név, születési hely és idő, anyja lánykori neve, oktatási azonosító, lakcím, tartózkodási hely (ha eltér a lakcímtől)
a kérelmező szülő / gyám vagy gyámhivatal adatai: név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám
a gyermek jelenlegi jogviszonya: óvoda neve, OM azonosítója, címe
indokolás: A gyermek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, hogy egy évvel később kezdje meg tankötelezettségének teljesítését?
a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló másik szülő egyetértésével nyújtja be vagy nem szerezhető be a másik szülő aláírása vagy nyilatkozat arról, hogy a szülői felügyeleti jogot csak a kérelmező gyakorolja
a kérelmező beleegyező nyilatkozata arról, hogy amennyiben a kérelem elbírálásához szakértői bizottság kirendelése szükséges, az Oktatási Hivatal a kérelmező és a gyermek kérelemben megadott adatait a szakértői bizottság számára továbbítja, továbbá hogy amennyiben a kirendelt szakértői bizottság vizsgálata alapján a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti szakértői vélemény kibocsátása, vagy a kirendeléstől független további vizsgálat is szükséges, a szakértői bizottság a Rendelet 17. § (7) bekezdése szerint jár el
dátum, aláírás

e) A kérelem mellékletei

A kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni.

A kérelemhez minden olyan dokumentum csatolható, amely a kérelemben foglaltakat igazolja: pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye, óvodai fejlődési napló, pedagógiai szakvélemény, szakorvosi igazolás, stb.

Az Oktatási Hivatal az eljárása során azt vizsgálja, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota eléri-e az iskolába lépéshez szükséges szintet. Ha a szülő nem mellékel kérelméhez igazoló dokumentumot, vagy azokból nem lehet minden kétséget kizáróan megállapítani a gyermek fejlettségi szintjét, az Oktatási Hivatal pedagógiai szakértői bizottság kirendeléséről gondoskodik. A gyermek vizsgálatával kapcsolatos teendőkről, tudnivalókról a szakértői bizottság tájékoztatja a szülőt.

Amennyiben a kérelmet a gyám nyújtja be, a gyám kirendeléséről szóló döntést csatolni kell a kérelemhez.

Amennyiben a szülő/gyám helyett a törvényes képviselő megbízásából más személy nyújtja be a kérelmet, ahhoz csatolni kell a szülő/gyám által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

f) Nyilatkozatok

Kérelmében a kérelmező nyilatkozik arról, hogy

- az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és elfogadja,

- a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó tájékoztatót megismerte,

- a kérelemben megadott adatok a valóságnak megfelelnek,

- tudomásul veszi, hogy amennyiben a kérelem elbírálásához szakértői bizottság kirendelése szükséges, az Oktatási Hivatal a kérelmező és a gyermek kérelemben megadott adatait a szakértői bizottság számára továbbítja, továbbá hogy amennyiben a kirendelt szakértői bizottság vizsgálata alapján a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti szakértői vélemény kibocsátása, vagy a kirendeléstől független további vizsgálat is szükséges, a szakértői bizottság a Rendelet 17. § (7) bekezdése szerint jár el.

- a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló másik szülő egyetértésével nyújtja be vagy nem szerezhető be a másik szülő aláírása vagy nyilatkozat arról, hogy a szülői felügyeleti jogot csak a kérelmező gyakorolja.

A nyilatkozatokat az elektronikus űrlap tartalmazza.

2. Az eljárás ügyintézési határideje

a) Amennyiben a kérelem és a kérelemhez csatolt dokumentumok alapján a tényállás tisztázott, a Hivatal a kérelem beérkezését követően 8 napos határidővel (postai kapcsolattartás esetén postai úton, ügyfélkapus kapcsolattartás esetén a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére elektronikus úton) megküldi a döntést.

b) Amennyiben szakértő kirendelésére, egyéb dokumentumok, adatok beszerzésére van szükség a döntés meghozatalához, a Hivatal a kérelem beérkezését követően 50 napon belül (postai kapcsolattartás esetén postai úton, ügyfélkapus kapcsolattartás esetén a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére elektronikus úton) megküldi a döntést.

c) Ha a kérelem a Kormány által elrendelt igazgatási szünet alatt kerül benyújtásra, az ügyintézési határidő csak az igazgatási szünet lejártát követő napon indul.

3. Jogorvoslat

A Hivatal döntése ellen annak kézhezvételét követően 15 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a felperes lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint közigazgatási ügyekben illetékes Törvényszékhez kell címezni és az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani. A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni.

4. Az eljárásra vonatkozó jogszabályok

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

5. Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, hogy a kérelmek benyújtása előtt tekintse át az Adatkezelési tájékoztatót.

6. Elérhetőségek

Oktatási Hivatal, Köznevelési Engedélyezési Osztály

e-mail: ovoda@oh.gov.hu

telefon: (36-1) 374-2310; (36-1) 374-2414; (36-1) 374-2268; (36-1) 374-2137; (36-1) 374-2404
Az Év Óvodakertje Díj
2022-12-07
A 2022. évi "Virágos Magyarország" versenyen nyújtott kimagasló teljesítményért Budapest XIX. kerület, Zöld Ágacska Óvoda részére a Belügyminiszter "Az Év Óvodakertje" Díjat adományozta.

2022. november
Lakoma online felület megújul
2019-03-28
Kedves Szülők!

A lakoma online felület megújul a következő hónaptól.

A szülői felület (lakomaonline.mexxa.hu)
-mely a GESZ honlapjáról (gesz.kispest.hu), illetve az önkormányzat oldaláról (kispest.hu) is elérhető-
használatát tekintve változatlan.
Az eddigi belépési nevek, jelszavak továbbra is használhatók.

Együttműködésüket köszönjük!
IKT a Kispesti Zöld Ágacska Óvodában
2018-10-10
Barnul és hullik a DIOO a Zöld Ágacskákról

A XIX. kerületi Zöld Ágacska Óvodában már a harmadik olyan év kezdődik, amikor a gyermekek a klasszikus módszerek mellett, digitálisan is fejleszthetik tudásukat, hála az innovatív nevelői gondolkodásmódnak, vamint a szülők hathatós támogatásának.

2016 volt az év, amikor a szülői közösség összefogásának és egy helyi szervezetnek köszönhetően, helyet kapott a Digitális OkosJáték fejlesztőeszköze a Zöld Ágacskában. A beruházás óta gond nélkül működik az eszköz a csoportban, a gyermekek pedig teljesítményt mérhetően fejlődnek, a készségeket illetően.
„Az egyik szobában az okostábla, míg a másikban egy tablet nyújt segítséget a gyermekeknek arra, hogy rutinnal cseppenhessenek bele a digitális módszerekkel hemzsegő világba. A technológiai talpraesettség mellett, természetesen a klasszikus játékok és beszélgetések sem tűntek el a csoportok életéből” – fogalmazott Szegediné Török Tünde intézményvezető a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.
„Az egyéni fejlesztések tekintetében a DIOO a létező leghasznosabb kiegészítő, amely segíthet egy gyermeknek a szellemi előrehaladásban. „ – tette hozzá Maroshévízi Rita pedagógus.
2018. szeptember 20-án a szülők első kézből, személyesen győződhettek meg a DIOO hasznosságáról és hatékonyságáról, köszönhetően Konkolyi Sándor fejlesztő előadásának.
„Elengedhetetlen, hogy a szülők lássák azt, hogy hogyan fejleszt a DIOO, ezáltal egyfajta visszacsatolást kapva arról, hogy megéri innovatívan gondolkozni, egy magasabb cél érdekében. Ez a magasabb cél nem más, mint az átlagnál fejlettebb óvodáskori készségek.” – mondta el fejlesztőnk az előadáson.
Ha valami biztosan kijelenthető, az az, hogy Kispesten tökéletesen megérett a DIOO.

www.dioo.hu
REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT ÓVODA
2018-01-29
Kedves Szülők!

Örömmel adunk értesítésért, hogy 2018. januárjában a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága elfogadta óvodánk Tehetségpont működési kérelmét.

Így óvodánk jogosult használni a „Regisztrált Tehetségpont" megjelölést és a Tanács által a Tehetségpontok részére készített logót.

A Tehetségek Magyarországa programról www.tehetseg.hu/tehetsegpontok honlapon lehet részletesen tájékozódni.

Együttműködésüket köszönjük!IKT- a Kispesti Zöld Ágacska Óvodában
2017-10-20
Tisztelt Szülők!

Új innovációt kezdtünk a 2016/2017-es nevelési évben infokommunikációs technológia területén.

Ehhez céges, (CELANESE Magyarországi Kft), önkormányzati (Kispest HUSZI vezetése), alapítványi (Egy Csepp Figyelem Alapítvány) és szülői (internetes hálózati bővítése) támogatást kaptunk.

Célunk az, hogy az Interaktív tábla és a DIOO (Digitális Óvodai Oktatóprogram) használata a gyermekek hétköznapi életének természetes részévé váljon.

Az ÓVODAI NEVELÉS c. folyóirat 2017. októberi számában megjelent cikkünket Önök is elolvashatják a GALÉRIA MENÜPONTUNKBAN.